O projekcie

Młodzieżowa Szkoła Liderów Bezpieczeństwa Mediów Społecznościowych. Czas realizacji 12 miesięcy.

Cel projektu: kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań u młodzieży w wieku 19-24 lata w zakresie korzystania z mediów społecznościowych. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja opracowania innowacyjnych materiałów multimedialnych z młodzieżą w Europie dotyczących bezpieczeństwa w sieci. W ramach działań w projekcie młodzież opracuje graficzne posty, krótkie filmy, animacje, prezentacje, karty pracy którymi będzie dzielić się poprzez sieci Instagram, FB i inne media społecznościowe.

Działania podejmowane w ramach projektu będą odbywały się pod opieką wykładowców i praktyków z dziedziny psychologii, pedagogiki z wykorzystaniem nowych multimediów.

Cele szczegółowe:

  • edukacja młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z mediów;
  • poznanie możliwości eliminowania zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania mediów społecznościowych;
  • kształtowanie u młodzieży postaw sprzyjających podejmowaniu dobrych decyzji związanych z czasem i doborem treści w mediach społecznościowych;
  • informowanie młodzieży, rodziców i nauczycieli o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w internecie.

Wypracowane zostaną 2 rezultaty:

1. materiały multimedialne dla młodzieży do udostępniania w sieciach społecznościowych dot bezpieczeństwa w sieci

2. poradnik online dot bezpieczeństwa dostępny w sieci

Dla młodzieży świat w mediach społecznościowych jest równoprawny ze światem rzeczywistym. Realizacja projektu w ramach współpracy międzynarodowej pozwoli wykorzystać synergię różnorodności każdego z krajów uczestniczących w zakresie podnoszenia kompetencji Bezpiecznego korzystania z sieci i mediów społecznościowych, z wykorzystaniem dobrych praktyk w tym zakresie. Projekt zakłada wypracowanie rezultatów o charakterze uniwersalnym. Zaangażowanie partnerów międzynarodowych pozwoli na opracowanie produktów, które będą mogły być użytkowane i będą stosowane w krajach partnerskich.

Opracowane produkty projektu będą stanowiły innowacyjne rozwiązania dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej.