Uczestnicy projektu

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego jest jednostką naukowo-edukacyjną powołaną przez pracowników dydaktycznych i naukowców kilku polskich uczelni (m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Rzeszowski).
Stowarzyszenie Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego w ciągu dwóch lat swego istnienia zorganizował i współorganizował kilka Międzynarodowych Konferencji i Sympozjów 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Tradycja kultu opieki Matki Bożej nad narodem w kontekście jubileuszu 360 rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza 2. Sympozjum poświęcone 25. rocznicy reaktywowania struktur archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Święci opiekunowie Polski i Ukrainy z Ziemi Lwowskiej” 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kresy – zaginiony świat. Wielokulturowość na pograniczu narodów i religii” z cyklu Nałęczowskie Spotkania Wschodnioeuropejskie „Willa Kresy” w Nałęczowie 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od „kwestii ruskiej” do polityki ukraińskiej Stowarzyszenie w partnerstwie z Ukrainą latem 2018 roku zrealizowało projekt pn „Język polski fundamentem utrzymania i budowy tożsamości narodowej Polaków”.
Dodatkowo członkowie Stowarzyszenia sprawowali opiekę merytoryczną nad zajęciami z języka i kultury polskiej realizowanych w Łucku i innych ośrodkach wołyńskich. Materiały dydaktyczne przekazywane za pośrednictwem Stowarzyszenia służą młodzieży na Ukrainie dla przygotowania okolicznościowych spotkań o tematyce patriotycznej (3 Maja, Dni Pamięci Wołyńskiego Ludobójstwa, Dzień Niepodległości Polski, Uroczystości ku czci T. Kościuszki, J. I. Kraszewskiego i in.) Członkowie Stowarzyszenia od ponad roku prowadzą też zajęcia dydaktyczne w szkole języka polskiego prowadzonej przez Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki. Zajęcia mają charakter nie tylko językowy, ale opierają się na rozwoju tożsamości narodowej i kulturowej. Prowadzone są w ramach umowy partnerskiej. Stowarzyszenie nie posiada pracowników etatowych, natomiast posiada zarejestrowanych ponad 30 członków. Wśród nich jest aktywnie działająca grupa młodzieży, która zainicjowała niniejszy projekt.


ul. Ewy Szelburg-Zarembiny 30
20-448 Lublin
www.instytutkresowy.org

Uniwersytet Alanya Hamdullah Emin Paşa działa w sektorze edukacji od 2014 roku. Jest uznanym prywatnym uniwersytetem w Alanyi w Turcji. Ma trzy Katedry: Architektury, Sztuki i Projektowania, Ekonomii i Nauk Administracyjnych oraz cztery wydziały: Projektowanie i Zarządzanie Komunikacją, Gastronomia i Sztuki Kulinarne, Architektura, Zarządzanie Turystyką. Na uczelni są dwa instytuty: Instytut Nauki i Technologii oraz Instytut Nauk Społecznych, które zapewniają programy dla absolwentów i Szkołę Języków Obcych, na które składają się kursy: Basic English i Modern Languages. Na uczelni nauczanie jest w 100% w języku angielskim. Nie tylko wiedza teoretyczna i koncepcyjna, ale także praktyczna praca nad wykorzystaniem tej wiedzy w życiu biznesowym jest istotną częścią edukacji uniwersytetu. Podejście uczelni polega na uwzględnieniu różnic indywidualnych, przyjęciu różnorodności jako bogactwa i uznaniu interakcji ze światem za ważny atut. Interaktywne środowisko nauczania jest otwarte na indywidualne style uczenia się i zachęca do interdyscyplinarnych badań i synergii, wspierając badania i innowacje. Celem uczelni jest ukończenie studiów przez studentów jako przedsiębiorców i osób o wartości etycznej, a także z misją ochrony i promocji kultury. Z językiem angielskim jako medium nauczania, zagraniczną kadrą nauczycielską, programami wymiany, podwójnymi głównymi możliwościami i partnerstwem projektowym, głównym celem uczelni jest stać się międzynarodową uczelnią. Oprócz programów akademickich i naukowych, działania kulturalne stały się integralną częścią Uniwersytetu w Alanyi, które pomagają studentom stać się osobami rozwiązującymi problemy i krytycznymi myślicielami. Studenci kontynuują naukę i stają się kompetentnymi przywódcami o szerokich horyzontach, etycznymi i odpowiedzialnymi w przyszłości, którzy przyczynią się do dobrobytu ludzkości. Uczelnia dokłada wszelkich starań, by kształcić studentów, aby stali się pewni siebie, tolerancyjni i kreatywni oraz aby posiadali umiejętność samodzielnego myślenia. W naszej instytucji zarejestrowanych jest około 450 studentów.

Cikcilli no 7
Saraybeleni Cd.
07400 Alanya
https://www.alanyahep.edu.tr/en

Uniwersytet Titu Maiorescu w Bukareszcie obejmuje wszystkie typy szkolnictwa wyższego: studia licencjackie, studia magisterskie i studia doktoranckie organizowane przez wydziały Medycyny stomatologicznej i Prawa. Programy studiów organizowane dla edukacji w pełnym wymiarze godzin i formy uczenia się na odległość są zróżnicowane i stale się rozwijają, a także zostały wybrane w taki sposób, aby lepiej reagować na potrzeby rynku pracy. Obecnie Uniwersytet organizuje 19 programów studiów licencjackich, 25 programów studiów magisterskich, natomiast w dwóch szkołach doktoranckich działalność dydaktyczna i naukowa organizowana jest według 12 dziedzin naukowych. Członkowie kadry nauczycielskiej są wysoko wykwalifikowani. Uniwersytet koncentruje się w szczególności na badaniach naukowych, kładąc nacisk na badania odkrywcze i pionierskie oparte na podejściu interdyscyplinarnym.
Uniwersytet przykłada olbrzymią wagę do samodzielnego zdobywania wiedzy przez swoich studentów, w tym wiedzy zdobywanej w internecie, z potwierdzonych merytorycznie źródeł, co zostało zdeterminowane potrzebami i poszukiwaniami młodzieży, zrzeszonej w organizacjach studenckich na Uniwersytecie. Uniwersytet posiada w swoich strukturach dział projektów, który będzie pomagał młodzieży zrealizować projekt od strony formalnej, oraz nieformalne grupy młodzieży, które będą zaangażowane w realizację projektu.

22 Strada Dâmbovnicului Tineretului,
București 040441
https://www.utm.ro/en/

Informacje na stronie Partnera